Regulamin Programu „LensHero”                      

 

§ 1. Definicje

 

1. Cyfrowe.pl - spółka Cyfrowe.pl sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-121), ul. Łostowicka 25A, zarejestrowana przez VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem 0000293552, o numerze NIP 5833003628.

2. Konto Punktowe – wirtualne konto, na którym Uczestnik zbiera Lensy za aktywności wykonane w ramach uczestnictwa w Programie.

3. Lensy – (liczba pojed. ‘Lens’) oznaczenie wirtualnych punktów, jakie Uczestnik Programu otrzymuje za wykonanie czynności określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Nagroda – produkt lub usługa, którą Uczestnik może otrzymać w zamian za zgromadzone Lensy.

5. Odznaki – wirtualne odznaczenia, przyznawane za określone czynności wykonane w ramach uczestnictwa w Programie lub za spełnienie określonych warunków, wskazanych przez Organizatora.

6. Organizator – organizator Programu (Cyfrowe.pl).

7. Program – Program „LensHero”, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

8. Przelicznik – wskaźnik określający liczbę Lensów przyznawanych za Transakcję, określany według wzoru x zł = y Lensów. Przelicznik jest wskazany na stronie internetowej, dostępnej pod adresem https://lenshero.pl/lenshero_o-lenshero-page.html

9. Regulamin – niniejszy regulamin Programu, dostępny pod adresem http://www.lenshero.pl.

10. Saldo – saldo określające liczbę Lensów, które Użytkownik zebrał w ramach uczestnictwa w Programie na swoim Koncie Punktowym.

11. Salony – sklepy stacjonarne, których właścicielem jest Cyfrowe.pl. Lista sklepów stacjonarnych jest dostępna pod adresem https://www.cyfrowe.pl/

12. Sklep Internetowy – sklep internetowy, którego właścicielem i administratorem jest spółka Cyfrowe.pl sp. z o.o., dostępny pod adresem http://www.cyfrowe.pl.

13. Statusy – wirtualne statusy przyznawane Uczestnikom Programu, za zebranie określonej liczby Lensów wskazanej przez Organizatora.

14. Strona Programu – serwis internetowy Programu, dostępny pod adresem http://www.lenshero.pl.

15. Transakcja – sfinalizowana transakcja kupna-sprzedaży zawarta i wykonana między Uczestnikiem a Cyfrowe.pl, zgodnie z Zasadami Sprzedaży, opłacona i opatrzona statusem „Zrealizowane”.

16. Odbiór Towaru - wejście przez klienta w posiadanie produktów zamawianych w ramach Transakcji, m.in. w wyniku odbioru przesyłki pocztowej lub kurierskiej zawierającej ten towar lub w wyniku odbioru towaru przez klienta w Salonach Organizatora.

17. Uczestnik – osoba fizyczna, która:

a. jest Użytkownikiem,

b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

18. Użytkownik – osoba fizyczna, która po przejściu przez proces rejestracyjny (w tym akceptację wszystkich wymaganych w tym procesie zgód), posiada aktywne konto użytkownika Sklepie Internetowym. Proces rejestracji następuje za pośrednictwem formularza, dostępnego pod adresem https://www.cyfrowe.pl/rejestracja.php

19. Wyzwania – zadania, które Uczestnik może wykonywać w ramach Programu, po wykonaniu których otrzyma określoną liczbę Lensów i/lub Odznakę.

20. Zasady Sprzedaży – regulamin oraz zasady określające tryb zakupu w sklepie internetowym Cyfrowe.pl oraz Sklepach Stacjonarnych, które są dostępne odpowiednio pod adresami: https://www.cyfrowe.pl/zasady-sprzedazy/regulamin.html  oraz https://www.cyfrowe.pl/zasady-sprzedazy/zamowienia.html  

 

§ 2. Wstęp

 

1. Organizatorem i administratorem programu „LensHero” jest Cyfrowe.pl.

2. Program rozpoczyna się w dniu 18 lutego 2019 roku.

3. Program został uruchomiony na czas nieokreślony.

4. Program obowiązuje we wszystkich Sklepach Stacjonarnych oraz w Sklepie Internetowym.

5. Strona Programu jest dostępna pod adresem https://www.lenshero.pl.

6. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób uczestnictwa w Programie.

 

§ 3. Ogólne zasady uczestnictwa w Programie

 

1. W Programie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy:

a. ukończyli 16 lat, posiadają co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub uzyskali zgodę opiekuna prawnego

b. zaakceptują Regulamin,

c. w okresie trwania Programu wykonają co najmniej jedną Transakcję lub wykonają przynajmniej jedno Wyzwanie.

 

2. Chwilą przystąpienia Użytkownika do Programu jest zgłoszenie uczestnictwa w Programie po zalogowaniu do konta Użytkownika w Sklepie Internetowym, w zakładce „LensHero”.

 3. Uczestnik w ramach uczestnictwa w Programie ma możliwość zbierania punktów – Lensów – na swoim Koncie Punktowym, a także realizować Wyzwania, zdobywać Odznaki oraz osiągać Statusy.

 4. Uczestnik może wymienić Lensy zgromadzone na swoim Koncie Punktowym na Nagrody, co odbywa się za pośrednictwem Strony Programu.

5. Uczestnik ma prawo do dobrowolnego zakończenia uczestnictwa w Programie w dowolnym momencie, za pośrednictwem sekcji „LensHero” zawartej na koncie użytkownika w Sklepie Internetowym, która jest dostępna po zalogowaniu.

6. Uczestnik poprzez umieszczenie zdjęcia w programie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorium licencji na korzystanie z takiego zdjęcia do promocji portalu LensHero oraz Cyfrowe.pl poprzez ich wyświetlanie w następujących kanałach komunikacji:
- Media społecznościowe Cyfrowe.pl (m.in. Facebook, Instagram, YouTube)

- Strona www.cyfrowe.pl

- Blog Cyfrowe.pl

 7. Organizator nie dopuszcza gromadzenia punktów przez dwóch lub większą liczbę Uczestników na jednym koncie.

8. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Cyfrowe.pl.

 

§ 4. Punkty i zasady ich przyznawania

 

1. Informacja o liczbie Lensów zgromadzonych przez Uczestnika na jego Koncie Punktowym jest dostępna po zalogowaniu na Stronie Programu, w zakładce „Moje Konto”.

2. Lensy mogą zostać przyznane Uczestnikowi przez Organizatora w czasie trwania Programu:

a. po zawarciu Transakcji,

b. za zrealizowanie Wyzwania,

3. W przypadku realizacji Wyzwania, Lensy zostaną przyznane Uczestnikowi i zasilą jego konto punktowe, zwiększając Saldo, wyłącznie po spełnieniu wszystkich wymogów zawartych w opisie Wyzwania, o których mówi § 6 niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku zawarcia Transakcji, Lensy zostają przyznane Uczestnikowi, gdy Transakcja zostanie w pełni zrealizowana, opłacona i będzie oznaczona statusem „Zrealizowane” w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt. 6-8 niniejszego paragrafu.

5. Lensy za Transakcję są przyznawane zgodnie z Przelicznikiem.

6. Lensy nie zostaną przyznane Uczestnikowi za Transakcje zawarte przed datą uruchomienia Programu przez Organizatora i po zakończeniu Programu, jak również za transakcje zawarte przed przystąpieniem Użytkownika do Programu.

7.  Lensy przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora za zrealizowanie Transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasilą jego Saldo po upływie okresu karencji, który wynosi 15 dni roboczych od dnia zrealizowania zamówienia przez Cyfrowe.pl.

W przypadku odstąpienia od umowy zakupu towaru lensy nie zostaną naliczone.

8. W okresie karencji, o którym mowa wyżej, Uczestnik nie będzie miał możliwości wykorzystania Lensów za Transakcję, której dotyczy okres karencji, w tym w szczególności ich wymiany na Nagrodę, choć będą one widoczne na jego koncie punktowym z oznaczeniem „Oczekujące”.

9. W przypadku Transakcji realizowanych w Sklepie Internetowym, Lensy są przyznawane Uczestnikowi wyłącznie w przypadku, gdy w momencie dokonywania Transakcji jest on Uczestnikiem i jest zalogowany w Sklepie Internetowym.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji Transakcji zrealizowanych przez Uczestnika, za które Uczestnik otrzymał Lensy i wycofania Lensów z Salda uczestnika w przypadku, gdy nie zostały spełnione reguły określone w niniejszym regulaminie.

11. Uczestnik nie może wnioskować o zamianę Lensów na ekwiwalent pieniężny.

12. Lensy zgromadzone przez Uczestnika nie mogą podlegać dalszej odsprzedaży.

 13. Uczestnik jest uprawniony do gromadzenia dowolnej liczby Lensów, z tym zastrzeżeniem, że każdorazowa wymiana Lensów na Nagrody za pośrednictwem Strony Programu, powodować będzie obniżenie zgromadzonej przez Uczestnika liczby Lensów, o wartość Nagrody wyrażoną we Lensach oraz zastrzeżeniem zawartym w pkt. 10. niniejszego paragrafu.

 14. Lensy bezpowrotnie tracą swoją ważność po upływie 3 lat od chwili, w której zasiliły saldo Uczestnika. Na miesiąc i na tydzień przed rozpoczęciem się kolejnego kwartału kalendarzowego, Uczestnik otrzyma powiadomienia mailowe o zbliżającym się wygaśnięciu ważności Lensów. Powiadomienie będzie wysyłane tylko w przypadku gdy na koncie Uczestnika, będą znajdowały się Lensy, które tracą ważność w danym kwartale.

15. Lensy nie są przyznawane przy zamówieniach dla których klient otrzymał specjalną ofertą cenową przez którą rozumiemy indywidualny rabat cenowy.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania lensów w przypadku nadużyć wynikających z użycia zautomatyzowanego lub nielegalnego oprogramowania.

 

§ 5. Nagrody

 

1. Ceny Nagród, dostępnych w ramach Programu, są cenami umownymi, określanymi przez Organizatora i są wyrażone w Lensach.

2. Aktualny katalog Nagród w Programie jest dostępna pod adresem https://www.lenshero.pl/nagrody , przy czym katalog Nagród w Programie może ulec zmianie na przestrzeni czasu.

3. Lensy mogą zostać wymienione na Nagrodę, gdy Saldo uczestnika jest wyższe lub przynajmniej równe cenie tej Nagrody, wyrażonej w Lensach.

4. Nagrody pozyskane przez Uczestnika w Programie nie podlegają zwrotom i wymianom, z tym zastrzeżeniem, że Uczestnikowi przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi oraz gwarancji (jeżeli gwarancja została udzielona).

5. Wymiana Lensów na Nagrody odbywa się zgodnie z kolejnością składania zamówień na Nagrody przez Uczestników Programu.

6. Uczestnik odbierając przesyłkę z Nagrodą ma obowiązek sprawdzenia Nagrody, upewnienia się, że dotarła w nieuszkodzonym stanie lub zgłoszenia ewentualnej reklamacji kurierowi, jeśli przesyłka dotarła uszkodzona.

7. W przypadku zwrotu Nagród zakupionych przez Uczestnika w ramach Programu (o ile taki zwrot jest możliwy na gruncie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień umownych wiążących Uczestnika), punkty odjęte za zakup takiej zwróconej przez Uczestnika Nagrody zostaną zwrócone pod warunkiem, że taki zwrot będzie zasadny i będzie wynikał z rękojmi lub udzielonej gwarancji.

 

 

§ 6. Wyzwania, Odznaki i Statusy

 

1. Wyzwania są tworzone przez Organizatora i publikowane na Stronie Programu w zakładce Wyzwania, pod adresem https://www.lenshero.pl/wyzwania 

2. Każde Wyzwanie jest opatrzone następującymi wyznacznikami:

a. nazwa Wyzwania,

b. termin, w którym Wyzwanie może zostać wykonane,

c. dokładny opis Wyzwania, precyzujący, jakie czynności Uczestnik musi wykonać lub jakie warunki spełnić, aby Wyzwanie zostało uznane przez Organizatora za wykonane,

d. wartość Wyzwania, określająca liczbę Lensów i/lub Odznakę, jakie Uczestnik otrzyma w przypadku wykonania danego Wyzwania, pod warunkiem spełnienia wszystkich jego warunków.

3. Przyznanie Lensów za zrealizowanie Wyzwania następuje po spełnieniu wszystkich warunków, zaprezentowanych w opisie Wyzwania, w tym m.in.:

a. wykonanie Wyzwania w określonym terminie,

b. wykonanie wszystkich czynności składających się na Wyzwanie,

c. nie przekroczenie limitu wykonania danego Wyzwania w danym okresie czasowym (np. 1 wyzwanie danego typu na miesiąc) oraz po walidacji i akceptacji prawidłowości wykonania wyzwania przez Organizatora.

4. Odznaki dostępne do zdobycia przez Uczestnika są tworzone przez Organizatora i publikowane na Stronie Programu, w zakładce ”Moje konto”, dostępnej po zalogowaniu się przez Uczestnika na Stronie Programu.

5. Każda Odznaka jest opatrzona opisem, który precyzuje jakie warunki należy spełnić, aby Uczestnik tą Odznakę otrzymał.

6. Przyznana Odznaka i przyznany Status będą widoczne w zakładce ”Moje konto”, dostępnej po zalogowaniu się przez Uczestnika na Stronie Programu.

7. Statusy są definiowane przez Organizatora i przyznawane Uczestnikowi po spełnieniu przez Uczestnika określonych warunków, opisanych przez Organizatora na Stronie Programu.

8. Statusy określają stopień zaangażowania Uczestnika w Programie i są mierzone w Lensach.

9. Osiągnięcie poszczególnych Statusów jest możliwe po osiągnięciu progu danego Statusu, wyrażonego w liczbie Lensów zgromadzonych przez Uczestnika w czasie całej historii jego obecności w Programie.

10. Przyznane Odznaki i Statusy nie przedawniają się. Raz przyznane pozostają przypisane do Uczestnika przez cały czas jego uczestnictwa w Programie.

11. Przyznanie Odznaki lub Statusu może, choć nie musi, wiązać się z otrzymaniem dodatkowego bonusa w postaci Lensów lub przywilejów określonych i opisanych w zasadach Programu na stronie https://lenshero.pl/lenshero_o-lenshero-page.html  

 

§ 7. Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące Programu składać można pisemnie na adres: 80-121 Gdańsk, ul. Łostowicka 25A z dopiskiem „LensHero Reklamacja” lub poprzez formularz kontaktowy, dostępny na Stronie Programu.

2. Reklamacja powinna określać: imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika oraz adres email, wskazany przez Uczestnika w trakcie zakładania konta, a także opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania w prawidłowej postaci.

 

§ 8. Dane osobowe Uczestników

 

1. Administratorem danych osobowych otrzymanych od Uczestników jest Cyfrowe.pl.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu poprawnego przeprowadzenia Programu i w oparciu o przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych. Pełna treść polityki prywatności dostępna jest na stronie https://www.cyfrowe.pl/zasady-sprzedazy/polityka-prywatnosci.html

3. Uczestnicy podają dane dobrowolnie. Uczestnicy mają dostęp oraz wgląd do danych, mogą edytować dane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Uczestnicy mają prawo monitorować proces przetwarzania danych osobowych i żądać ich usunięcia zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Uczestnicy mają prawo do dostępu do swoich danych, prawo żądania sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych i wniesienia sprzeciwu - w sytuacjach przewidzianych prawem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 9. Odpowiedzialność Organizatora

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się loginem i hasłem do konta punktowego Uczestnika przez osobę nieuprawnioną.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu, jeżeli Uczestnik:

a. narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,
b. narusza przepisy prawa w związku z Programem.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie jego trwania. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o treści proponowanej zmiany i terminie jej wprowadzenia, po otrzymaniu informacji o planowanej zmianie Regulaminu Uczestnik może zrezygnować z dalszego udziału w Programie przed wejściem takiej zmiany w życie.

3. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie, wiąże się z utratą Lensów zgromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.

4. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, wszelkie materiały reklamowe i promocyjne mają znaczenie czysto informacyjne.

5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

 

Zaloguj się

Dostęp do tej części serwisu wymaga zalogowania.

Zaloguj się lub zarejestruj poprzez serwis cyfrowe.pl i rozpocznij rywalizację!

Zaloguj   Zarejestruj